سیستم نظارت و مانیتورینگ

نظارت و مدیریت شبکه با System Center

سیستم نظارت متمرکز بر شبکه و سرویس ها

نظارت انسانی بر روی سرویس ها و سرویس دهنده ها در شبکه های کوچک شاید عملی باشد، ولی با افزایش تعداد سرویس ها و پیچیدگی سرویس دهنده ها، این کار امکان پذیر نخواهد بود. برای نظارت بر نحوه عملکرد سرویس ها و مطلع شدن به موقع از حوادث احتمالی و همچنین انجام اقدامات از پیش تعیین شده در برابر هریک از رخدادهای تهدیدآمیز، سیستم نظارت متمرکز نصب و راه اندازی خواهد شد.

اشتراک در RSS - سیستم نظارت و مانیتورینگ