داده بران امین سیوک

نام «مراکز داده متن‌باز» يا «Open-Source Data Center» مدتي است زياد به گوش مي رسد. در حال حاضر نرم افزارهاي متن باز در زمينه ابزار‌ها و راه حل‌هاي ارائه شده مورد نياز مراکز داده در جايگاهي قرار دارد که، نمي‌توان يک مرکز داده بزرگ را بدون حضور حداقل بخشي از آن‌ها در نظر گرفت.
«شرکت داده بران امين سيوک» با توجه به تجربه نيروهاي خود و آگاهي از جايگاه نرم افزار‌هاي متن باز در راه اندازي مراکز داده متن باز، اين موضوع را به عنوان هدف خود در نظر گرفته است. 

وب سایت : http://cvak.ir