راهکار System Center

راه کار System Center یک راه کار مدیریتی جامع جهت مدیریت سرتاسر مرکزداده از کلاینت ها تا تجهیزات شبکه و محیط های فیزیکی و مجازی می باشد و با استفاده از این راه کار جامع و مدیریت خودکار، واحد IT می تواند سرویس کارآ تر و مناسب تری ارائه نماید. این سیستم دارای هزینه پایین ، بازگشت سرمایه و کارآیی بالا می باشد از این رو System Center به عنوان یک راه کار جامع مدیریتی، می تواند جهت رسیدن به ارزش در ایجاد یک زیر ساخت IT چابک، انتخاب هوشمندانه ای محسوب گردد.

مفهوم Dynamic IT یک راه کار بلند مدت هوشمندانه جهت استفاده از تکنولوژی های است که مدیران IT را قادر به یک مدیریت استرا تژیک می نماید. یک زیر ساخت پویا می تواند تواند توان انعطاف پذیری و تطبیق پذیری زیر ساخت IT را بسیار بالا ببرید. از جمله ماموریت های شرکت Microsoft تولید محصولاتی است که مدیران IT را در پویا سازی بستر خود توانمد سازد. راه کار System Center در پیاده سازی مفهوم Dynamic IT یک نقش اساسی ایفا می کند. راه کار System Center با جمع آوری و ثبت دانش در خصوص زیر ساخت، سیاست ها، فرآیند ها و تجربه ها، مدیریت IT را با منافعی همانند کاهش هزینه، ارائه سرویس مناسب و به موقع و همچنین افزایش فراهمی سیتم و اطمینان از بازگشت سرمایه بهره مند می سازد. قابلیت مدیریت خودکار وپویا توسط System Center شکاف بین توسعه ، عملیات و استفاده را در سیستم بسیار کم می کند و باعث افزایش رضایت مندی در کابر نهایی خواهد گردید.